نوشته‌ها

خدمات برقکاری باغ فیض | 09382255672

خدمات برقکاری باغ فیض

ادامه آموزش برق:
پیچ و پیچ برای تامین ایمنی اجزای منفرد دستگاه تنها با استفاده از یک آچار لوله مانند با انطباق با یا یک چند ضلعی با از حذف خواهد شد.
اگر در غیر این صورت مشخص نشده باشد ، باید با مطابقت داشته باشد

و برای استفاده در منطقه ۱ مناسب باشد که در آن گازها وجود دارند

از طبقه‌بندی گروه یا طبقه‌بندی که در ۶۰۰۷۹ – ۱۲ با طبقه‌بندی دمایی ( ۱۳۵ ° سی ) مشخص شده‌اند.

در جایی که مشخص شده‌اند، آن‌ها باید داشته باشند.برقکارسیار باغ فیض

خدمات برقکاری باغ فیض

در تمامی نقاط لوله، یک چارچوب سه وجهی ( ) یا یک نقطه اتصال مستطیلی ارائه خواهد شد.

قسمت پایین مجرای سرریز باید مستقیما به دهانه رزوه شده جعبه متصل شود.

پوشش نباید مورد استفاده قرار گیرد.برقکار شبانه روزی باغ فیض
در جاییکه کابل‌ها یا مجرا عبور از کف، دیوار یا دیواره ایجاد می‌کنند که یک مانع گاز یا آتش تشکیل می‌دهد ،

حفره‌ای که برای آن‌ها فراهم می‌شود، با مواد تعیین شده مطابق با روش ساخته خواهد شد:

بخش ۴ به ضخامت کامل کف، دیوار یا افراز. به همین ترتیب، ممکن است

غدد کابلی یا کابل کابل برای این منظور استفاده شوند.خدمات برقکاری شبانه روزی باغ فیض

در جایی که یک کانال، بدون توجه به اندازه، از یک منطقه خطرناک به یک منطقه غیر خطرناک عبور می‌کند،

یک جعبه بسته یا دستگاه آب‌بندی در مرز منطقه خطرناک وارد خواهد شد و یا این کار را در فاصله‌ای دور از منطقه خطرناک انجام خواهد داد.نصاب لوستر باغ فیض

خدمات برقکاری باغ فیض

در جایی که ، لوله‌ها، لوله‌ها و کانال‌ها برای جا دادن کابل‌ها به کار می‌روند،

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از عبور گازها

یا بخارات قابل‌اشتعال از یک منطقه به منطقه دیگر و جلوگیری از جمع‌آوری گازها قابل‌اشتعال یا بخارات قابل‌اشتعال در بکار گرفته خواهد شد.

این اقدامات احتیاطی شامل آب‌بندی کانال‌های ، مجاری و لوله‌ها و تهویه مناسب و یا پر کردن کانال‌ها می‌باشد.تعمیرکار برق هوشمند باغ فیض
بخش فلزی مجرای می‌تواند به وسیله یک هادی مجزا و یا به وسیله یک هادی مجزا به سیستم صلب متصل شود.

خدمات برقکاری باغ فیض

این بخش فرعی تاسیسات روشنایی ( به طور عمده میله ) برای روشنایی خیابان، روشنایی امنیتی، و نور محیط کلی را پوشش می‌دهد. خدمات برق هوشمند ساختمان باغ فیض
تاسیسات روشنایی خارجی باید مطابق با مشخصات و مشخصه‌های خاص نصب شوند. در غیر این صورت ستون‌ها و باید با استاندارد / راهنما مطابقت داشته باشند .
هوشمند سازی برق ساختمان باغ فیض