نوشته‌ها

خدمات برقکاری هفت تیر | 09382255672

خدمات برقکاری هفت تیر

ادامه آموزش برق:
اندازه، بدنه و ضخامت پوشش، و طول ترجیح داده‌شده سطح فولاد،برقکارسیار هفت تیر، تلرانس در ابعاد خارجی باید باشد.
اندازه، ضخامت و طول ترجیح داده‌شده برای لوله‌های فولادی ( لوله ) بایدباشد.
ابعاد برای نصب باید یک‌سان باشد.برقکار شبانه روزی هفت تیر
در صورتی که مطلوب باشد، ضخامت پایه می‌تواند به حداقل ۱ میلی متر کاهش یابد.

جائی که یک بدن بیش از یک محفظه دارد و از اندازه‌های کوچک‌تر ساخته نشده است،

خدمات برقکاری هفت تیر

ضخامت اسمی باید برای بزرگ‌ترین محفظه مشخص شود.خدمات برقکاری شبانه روزی هفت تیر

به ترتیب خاص داشتن ابعاد متفاوت از جدول ممکن است استفاده شود،
به شرطی که تمام الزامات مندرج در این مشخصات را برآورده کنند.
اتصال بین طول همجوار از سطح و یا لوازم جانبی و غیره به وسیله مفاصل ساخته خواهد شد.
دوو انتهای مجاور باید ثابت شود تا هیچ حرکت نسبی بین آن‌ها رخ ندهد.نصاب لوستر هفت تیر

برای ( لوله ) باید توانایی مکانیکی کافی را نیز فراهم کند. یک اتصال‌دهنده در هر طول تامین خواهد شد.

خدمات برقکاری هفت تیر

تداوم الکتریکی با استفاده از اتصال اتصال‌دهنده مسی و اتصال مناسب اندازه
کافی در دو انتهای مجاور سطح باید به دست آید.تعمیرکار برق هوشمند هفت تیر

برای ( لوله ) پیوند پیوندهای اتصال باید از چنین موادی باشد تا از خوردگی الکترولیتی جلوگیری شود.
اتصالات و باید پوشش اضافی یا وابسته داشته باشند که در طول کل طول امتداد دارند. پوشش باید از همان مواد باشد
و به همان اندازه بدن باشد.

پوشش جدا شدنی باید در حالت یا با کشش طبیعی مواد پوشش نگهداری شودخدمات برق هوشمند ساختمان هفت تیر
( به عنوان مثال پوشش بهار ) و یا با ابزارهای تایید شده دیگری که پوشش را محکم بر بدنه نگه می‌دارد
و باعث آسیب رساندن به کابل‌ها داخل آن نمی‌شود.

اتصالات ، و غیره نیز باید با رویه قابل جابجایی یا وابسته به همان ساختمانی که است نصب شوند.هوشمند سازی برق ساختمان هفت تیر