نوشته‌ها

خدمات برقکاری شهرآرا | 09382255672

خدمات برقکاری شهرآرا

ادامه آموزش برق:
کابل باید به طور ایمن با پیچ‌های ثابت تعمیر شوند.

باید در امتداد کل مسیر کابل در فواصل زمانی منظم فراهم شود. فاصله بین مجاور نباید از مقادیر داده‌شده در جدول تجاوز کند.
همچنین در فاصله‌ای نه از ۱۵۰ میلی متر از یک نقطه پایانی و از هر دو طرف یک پیچ، یک زین فراهم می‌شود.
ضریب تصحیح برای نرخ فعلی کابل؛برقکارسیار شهرآرا

در جاییکه بیش از دو کابل دوقلو به هم متصل می‌شوند، یا زمانی که کابل‌ها یا در مواد عایق حرارتی نصب می‌شوند

و غیره، به عنوان عوامل تصحیح مناسب، همانطور که “آی ای سی”۶۰۳۶۴ توصیه می‌کند ،

باید در تعیین اندازه کابل‌های نصب شده اعمال شود.برقکار شبانه روزی شهرآرا

ظرفیت حامل جریان موثر برای هر کابل باید محاسبه و اطمینان حاصل شود که در محدوده عملکردی موردنظر از مدار قرار دارد.
نصب کابل انعطاف‌پذیر و سیم انعطاف‌پذیر واتصال به تجهیزات قابل‌حمل.
کابل‌های انعطاف‌پذیر یا سیم‌های انعطاف‌پذیر برای اتصال به دستگاه یا تجهیزات قابل‌حمل باید طول مناسب

( ترجیحا ۱.۵ متر تا ۲ متر ) داشته باشند تا از خطر ناشی از آسیب مکانیکی جلوگیری کنند.خدمات برقکاری شبانه روزی شهرآرا

خدمات برقکاری شهرآرا

اتصال به تجهیزات ثابت

استفاده از کابل انعطاف‌پذیر یا سیم انعطاف‌پذیر که برای اتصال نهایی

به تجهیزات ثابت یا لوازم مورد استفاده قرار می‌گیرد باید تا حد ممکن کوتاه باشد.نصاب لوستر شهرآرا
در جایی که یک سیم انعطاف‌پذیر پشتیبانی می‌کند یا تا حدی از یک گردن‌بند پشتیبانی می‌کند،

حداکثر جرم بر روی سیم نباید از ۳ کیلوگرم برای سیم انعطاف‌پذیر ۰.۷۵ میلی متر میلی متر تجاوز کند و از ۵ کیلوگرم برای سیم انعطاف‌پذیر خدمات رسانای بزرگ‌تر تجاوز نکند.تعمیرکار برق هوشمند شهرآرا

خدمات برقکاری شهرآرا

تنها ابزارهایی که ثابت شده‌اند از آن استفاده خواهند شد باید مورد استفاده قرار گیرند.خدمات برق هوشمند ساختمان شهرآرا

بوته‌های و آیتم‌های مشابهی باید با استفاده از آچار یا ابزار مناسب دیگر که معمار آن را تایید می‌کند ، تنگ شوند.

خم باید بر روی یک دستگاه خم شده تایید شده شکل گیرد، و مجرای سرریز نباید با پوشش محافظ و یا پوشش محافظ در خم خم شود.

مناسب برای “”پی وی سی”استفاده خواهند شد.هوشمند سازی برق ساختمان شهرآرا