نوشته‌ها

خدمات برقکاری داراباد | 09382255672

خدمات برقکاری داراباد

ادامه آموزش برق:
نقشه‌های کاری باید ابعاد، اندازه‌ها، اندازه‌ها، اندازه‌ها، مجوزهای عملیاتی، مشخصه‌های عملکرد و کاره‌ای سازنده لازم را نشان دهند.

نقشه‌های کاری برای چیدمان کانال‌ها باید به وضوح موقعیت و اندازه مسیرهای مجرا را با تعداد کابل‌ها، اندازه‌ها و کابل‌ها در آن نشان دهند.

.
برقکارسیار داراباد
نقشه‌های ساخته‌شده یا as باید نشان‌دهنده همه کانال‌ها، کابل‌ها، ، تخته‌های پخش، ، حفاظت از برق باشد .

خدمات برقکاری داراباد

و اتصال زمین و تمام اقلام دیگری که نصب شده‌اند. همانطور که در اسناد قرارداد مشخص‌شده، طراحی‌های مبتنی بر نصب یا as ساخته خواهند شد، نسخه‌های قابل تکرار، و دیسک‌های کامپیوتری که همه آن‌ها در اسناد قرارداد مشخص شده‌اند.
برقکار شبانه روزی داراباد

پیمان‌کار در طی دو هفته پس از دریافت مناقصه ، به معمار یک برنامه ” ارایه ” جامع ارایه می‌کند که در کل برنامه کلی پروژه در نظر گرفته می‌شود. هیچ تجهیزاتی نباید به سایت تحویل داده شود و هیچ کار نباید اجرا شود تا زمانی که این طرح‌ها مورد تایید قرار گیرند. پیمان‌کار باید اطمینان حاصل کند که نقشه‌های کار به طور تدریجی مطابق با برنامه ” تسلیم ” تحویل داده می‌شوند.
خدمات برقکاری شبانه روزی داراباد

خدمات برقکاری داراباد

شکست پیمان‌کار برای ارائه طرح‌های کاری در زمان مناسب نباید او را مجاز به تمدید دوره قرارداد کند و هیچ ادعایی مبنی بر تمدید زمان تکمیل چنین شکستی نداشته باشد.

پیمان‌کار حداقل شش ( ۶ ) نسخه را تامین می‌کند، مگر این که در قرارداد مشخص‌شده،

از نقشه‌های کار توافق‌شده برای معمار برای توزیع استفاده کند.
نصاب لوستر داراباد

خدمات برقکاری داراباد

پیمان‌کار برای نشان دادن نوع و ترکیب مدار، شناسایی و مکان مورد استفاده از آن ،

نقشه‌های برای هر یک ازهای بزرگ ارائه می‌کند.
تعمیرکار برق هوشمند داراباد،نقاشی‌های قاب‌بندی شده باید به گونه‌ای به دیوار متصل شوند

که به راحتی بتوان آن را برای مرجع حذف کرد.
هنگامی که قرارداد مقرر شد ، پیمان‌کار باید با ارسال مناقصه خود، سه نسخه از هر یک از موارد زیر را ارسال کند:
خدمات برق هوشمند ساختمان داراباد
یک سری از مطالب توصیفی – تحلیلی کامل از تمام مطالب و تجهیزات باید ارائه شود.

این مقالات جزییات کافی را برای ارزیابی مناقصه ارایه خواهند داد. این جزییات شامل ساخت، ابعاد، روش نصب، وزن‌ها، نمودار مدار، مواد مورد استفاده، و غیره است.

مشهد 7 داراباد