نوشته‌ها

برقکار اراج | 09382255672

برقکار اراج

برقکار اراج

برقکار اراج

کفپوش مخصوص

از کفپوش های مخصوص جهت پهن کردن در زیر کابل های ارتباطی

در طول مسیر بای پاس استفاده میشود. این کفپوش ها دارای

جنس مقاوم در برابر استفاده مکرر بر روی آسفالت و سطوح خشن

بوده و دارای سطحی زبر در طرفی که بر روی زمین قرار میگیرد

جهت عدم جمع شدن در اثر کشیده شدن کابلهای بر روی آن و

سطحی صاف و صیقلی در طرف دیگر برای سر خوردن و کشیده برقکار اراج

شدن راحت کابل ها بر روی آن است و رنگ آن )نارنجی( هشدار

دهنده برای عابرین، انتخاب شده است2.6 .وینچ قابل حمل

خدمات برقکاری اراج

برای تسهیل در عملیات پهن کردن کابل های مخصوص عملیات

بایپاس بر روی زمین از این وینچ استفاده می شود. این وینچ قابلیت

بسته شدن روی هر نوع پایه ی شبکه های هوایی را داشته و دارای

سیم بکسل با قدرت کشش باال و قابلیت انعطاف پذیری زیاد بهطول

300 متر میباشد.

7-نتيجه گيري

همانگونه که مطرح شد تغییر و جایگزینی سیم ها در ساختار

شبکه های موجود با تجهیزات معمول و موجود نیازمند قطع برق و

اعمال خاموشی به مشترکین است. در این راستا شرکت توزیع نیروی

برق شهرستان مشهد اقدام به ساخت و تهیه تجهیزات سیستم

برقکار پاسداران

بایپاس، بهعنوان راهحلی برای موارد ذکر شده نمود. با استفاده

از این سیستم عملیات جایگزینی سیم های بدون روکش شبکه

با سیم های روکشدار بدون نیاز به اعمال خاموشی بهمشترکین

امکانپذیر بوده و عالوه بر آن میتوان از سامانه سنجاب 20 در هر

تعمیرکار برق اراج

عملیاتی که نیازمند قطع برق شبکه است بدون اعمال خاموشی

به مشترکین استفاده شود.

به رهگیری از سامانه سنجاب 20 دارای مزایای متعددی است که از

آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

اجتناب از اعمال خاموشی به مشترکین ارتقاع پایداری و بهبود قابلیت اطمینان شبکه های

توزیع افزایش ایمنی کاربران و سهولت در انجام عملیات بومی سازی تجهیزات و ساخت

آنها در داخل کشور مطابق نیازهای داخلی است . برقکار اراج

1 .ایمنی: ایمنی به معنای رعایت اصول و مقرراتی است که برای رهایی از شرایط مخاطره آمیز و به

منظور حفظ نیروی انسانی و تاسیسات می باشد.

2 .خطر : موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد صدمات انسانی یا بیماری ، خسارات مالی شامل : تخریب اموال

و تجهیزات ، صدمه به محیط کارگاه ) یا محیط زیست ( و یا ترکیبی از آنها تعبیر می شود

3 .ریسک : ترکیب ) یا تابعی ( از احتمال یا پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می

باشد.