نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان میرداماد | 09382255672

تعمیرات برق ساختمان میرداماد

 

تعمیرات برق ساختمان میرداماد

تعمیرات برق ساختمان میرداماد

امداد برق ساختمان میرداماد

یخچال باید برچسبی داشته باشد که شماره سریال، مصرف توان، ولتاژ، فرکانس و فرکانس را نشان می‌دهد. برچسب باید به طور کامل در موقعیت مشخص تجهیزات ثابت نگه‌داشته شود.

امداد برق شبانه روزی میرداماد

بازرسی و آزمایش باید در تمام تاسیسات و تغییرات در تاسیسات موجود مطابق با الزامات این بخش انجام شود. مقررات مربوط به مقررات و مقررات مربوط به مقررات الکتریکی باید در صورت مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات برقی میرداماد

یک بازرسی دیداری باید مطابق با قبل از تست نصب به منظور تایید موارد زیر انجام شود:

برقکار شمال تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

الف)نصب در انطباق با مقررات و / یا (ب)درستی طراحی نصب انجام شده‌است؛
هیچ آسیب دیداری به نصب وجود ندارد.

تعمیرات شبانه روزی برق میرداماد

در صورت مرتبط، تست‌های زیر باید در توالی مشخص‌شده انجام شوند.
در صورت هر تست نشان‌دهنده شکست در انطباق،
این تست و موارد قبلی، نتایجی که ممکن است
تحت‌تاثیر گسل قرار گرفته باشد، پس از تصحیح خطا تکرار خواهد شد.

الکتریکی شبانه روزی میرداماد

پیوستگی همه رساناهای مافوق، از جمله رسانای محافظ مدار هر حلقه نهایی، باید تایید شود.

هر هادی محافظ باید تست شود تا تایید شود که به طور الکتریکی صحیح و به درستی متصل است. مقاومت هر هادی محافظ باید با ولتاژ تست بالاتر از در ۵۰ اندازه‌گیری شود.
جریان تست ۱.۵ برابر جریان طراحی مدار مورد نظر خواهد بود.

تعمیرکار شبانه روزی برق میرداماد

مقاومت هر الکترود زمین باید اندازه‌گیری شود تا اطمینان حاصل شود
که مقاومت خاک در الکترود زمین،
هدفی را که در آن نصب شده‌است، برآورده می‌کند.
روش تست باید باشد.

مقاومت عایق‌بندی در نصب باید مطابق با مقررات انجام شود.
عایق‌بندی استفاده‌شده در بخش‌های زنده ساخته‌شده از سایت برای حفاظت در برابر تماس مستقیم باید با یک ولتاژ اعمال‌شده معادل آن در مقررات مناسب برای تجهیزات ساخت کارخانه مشابه تست شود.

عایق‌بندی تکمیلی انجمن‌های پیش‌ساخته برای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم باید برای درجه حفاظت کم‌تر از تست شود و محفظه عایق‌بندی با یک ولتاژ اعمال‌شده معادل آن در مقررات مناسب برای تجهیزات ساخت کارخانه مشابه تست خواهد شد.

نصب و جابجایی انواع کلید و پریز در منطقه میرداماد تهران توسط تعمیرکار ماهر بصورت شبانه روزی و سیار.

نصب انواع لوستر و تعمیر سیم تلفن با قیمت مناسب.

نصب هالوژن و تعمیر انواع فیوز.