نوشته‌ها

خدمات برقکاری فرحزاد | 09382255672

خدمات برقکاری فرحزاد

ادامه اموزش برق:
در جایی که یک لوله کابل از طریق عناصر ساختاری مقاوم در برابر آتش عبور می‌کند،

از قبیل کف یا دیوار که به عنوان موانع آتش در نظر گرفته می‌شود ،برقکارسیار فرحزاد

دهانه ایجاد می‌شود با مواد مقاوم در برابر آتش که دارای درجه مقاومت در برابر آتش به عنوان عنصر ساختاری هستند. علاوه بر این ، موانع مناسب آتش‌سوزی داخلی نیز فراهم خواهد شد.

یک مانع آتش‌نشانی داخلی نیز می‌تواند به عنوان یک مانع داخلی توصیف شود که در بخش فرعی “ب” توضیح داده می‌شود .

در جایی که کابل‌ها در یک لوله برای قسمت اعظم طول عمر خود غیرقابل‌دسترس هستند،برقکار شبانه روزی فرحزاد

تعداد کافی از گودال‌های جذبی در هر نقطه عطف و در فواصل زمانی منظم بزرگ‌تر از ۱۵ متر ارائه خواهد شد.

خدمات برقکاری فرحزاد

اتاق کافی باید در حفره‌های ایجاد شده در دسترس باشد تا کابل‌ها بتوانند بدون آسیب مانور دهند.خدمات برقکاری شبانه روزی فرحزاد

در مورد کابل‌های زرهی، حفره‌هاباید بتن یا آجر ساخته شوند و با یک سرپوش فلزی با آب سنگین مجهز شوند. کشیدن – در حفره‌ها نباید پر از ماسه یا مواد دیگر باشد.

در جاییکه یک تغییر جهت در یک مجرای سرریز رخ می‌دهد ، ارایه باید ساخته شودنصاب لوستر فرحزاد

تا کابل‌های لوله دارای شعاع کافی از انحنا مطابق با الزامات مربوطه در این بخش باشند.
کانال‌های جداگانه باید برای کابل‌ها انواع مختلفی از انواع مدار ارایه شوند. با این حال، ممکن است

کابل‌های دسته‌های مختلف از طریق همان قرعه‌کشی مشخص شوند –

در حفره به شرطی که به درستی تفکیک شوند و به طور مناسب از هم جدا شوند.تعمیرکار برق هوشمند فرحزاد

خدمات برقکاری فرحزاد

کابل‌های برق که مستقیما در زمین دفن شده‌اند باید مسلح باشند.

آن‌ها را در عمق کم‌تر از ۴۵۰ میلیمتر دفن خواهند کرد

و با استفاده از کاشی‌های پوشش کابل مورد تایید قرار خواهند گرفت.خدمات برق هوشمند ساختمان فرحزاد

کف خندق کابل باید با عمق کم‌تر از قطر بزرگ‌ترین کابل، با یک لایه بس‌تر ماسه یا خاک خوب پوشانده شود.

بر روی کابل‌ها، پس از یک لایه شن یا خاک خوب، تا عمق ۱۰۰ میلی متر ، دوباره فراهم شود.

خدمات برقکاری فرحزاد

ماسه یا خاک خوب نباید بزرگ‌تر از الک ۱۳ میلی متر باشد. دقت خاصی باید در نظر گرفته شود

تا اطمینان حاصل شود که هیچ سنگریزه یا سنگ کوچکی در لایه بس‌تر یا پس از لایه ماسه یا خاک مناسب وجود نخواهد داشت. هوشمند سازی برق ساختمان فرحزاد

کابل‌ها پس از آن باید در تمام مسیر با نوع روکش کابل مورد تایید قرار گیرد که در بالای لایه بعد از آن قرار داده خواهد شد.