نوشته‌ها

برقکار تهرانسر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

برقکار تهرانسر

برقکار تهرانسر

برقکار تهرانسر

این فیوز از یک بخش ثابت و یک بخش متحرک تشکیل می شود که بخش متحرک آن

نیز از دو قسمت سرپیچ و فیوز  تشکیل شده است

فیوز داخل سرپیچ و با هم داخل قسمت ثابت قرار می گیرند برقکار فرمانیه

و این گونه اتصال کامل می شود و عبور جریان از داخل فیوز امکان پذیر می گردد و در صورتی که جریانی بیشتر

از  آنچه مشخص شده است عبور کند با سپری شدن مدت معین کوتاهی فیوز ذوب می شود و جریان قطع شده

و افرا د  از عبور جریان غیر مجاز محافظت می شوند

برقکار فردوس

به دلیل استفاده از ویژگی ذوب شدن هادی در ساختار این فیوز ها جهت کارکرد فیوز لازم است

که جریان غیر مجاز  در مدت مشخص کوتاهی از فیوز گذر کند به همین دلیل این نوع فیوز ها، فیوز های کند

کار نام گرفته‌اند قسمت مغزی این فیوز ها پس از هر دفعه دیگر غیر قابل استفاده می شود و باید تعویض گردد

بی متال=بی متال از دونوار فلزی گوناگون که به هم چسبیده اند تشکیل شده است

تعمیرکار برق تهرانسر

که به دلیل  گذر جریان  گرم می شود

و طول هر یک از فلز ها در اندازه ها مختلف افزایش می یابد و ازآنجا که این دو فلز به هم چسبیده اند

این کار موجب زخم شدن این ترکیب می شود و چون از خاصیت حرارتی استفاده می کند برقکار فرمانیه

در دسته ی فیوز های کند کار قرار می گیرد

و در سه فاز  تولید می شود که کاربرد آن بیشتر برای حفاظت موتور

در  زمان انداز و اضافه بار است بی متال ها از یک درصد تا هشتصد امپر تولید می شود و این فیوزها

برای استفاده در مدار فرمان یک کنتاکت باز ز و یک کنتاکت بسته دارد

برقکار اکباتان

فیوز کاردی تفاوت آن با فیوز فشنگی در شکل ظاهری و جریان آن است و عملکرد و روش مشابهی دارند

این فیوز به شکل استوانه یا مکعب است

و یک پایه ثابت نیز دارد که روی بدنه نصب می شود به خاطر نصب

بر روی پایه و ایجاد ارتباط الکتریکی

دو قطعه فلزی مکعبی در ابتدا و انتهای فیوز قرار میگیرد این نوع فیوز هم

به صورت تک فاز و هم سه فاز تولید می شود

که در  برخی از انواع سه فاز برای عایق شدن فیوز و راحتی

قطع و وصل  یک دسته وجود دارد و از دو تا ۱۶۰۰ امپر وجود دارد