نوشته‌ها

برقکار جنت آباد | 09382255672

برقکار جنت آباد

برقکار در جنت آباد,

برقکار در جنت آباد

 

الکتریکی محدوده جنت آباد

طول دی اف تی (تبدیل فوریه گسسته)این سیگنال را بیابید.
به شما گفته شده‌است که (ان)به عنوان ورودی یک فیلتر اف آی آر خطی عمل می‌کند،
خروجی ایگرگ (ان )= (ان – ۱)+ ۲ (ان – ۲)است.
آیا این گفته صحیح است؟ اگر اینطور است،
نشان دهید که چرا و پاسخ نمونه واحد سیستم را پیدا کنید؛
اگر نه، نشان دهید که چرا.
یک زمان گسسته، تغییر ناپذیر، سیستم خطی یک خروجی ایگرگ (ان )=
{ ۱، -۱، ۰، ۰، … }
را در زمانی که ورودی ایکس (ان )برابر با یک نمونه واحد است، تولید می‌کند.
۱. معادله اختلاف حاکم بر سیستم را بیابید. وقتی ایکس خروجی را پیدا کنید.
۳. شما چگونه تابع این سیستم را توصیف می‌کنید؟
مساله از یک سیستم زمان گسسته استفاده می‌کند،

برقکار در جنت آباد

تابع انتقال را منتقل می‌کند.

یک (ان)از طریق این سیستم عبور می‌کند
تا سیگنال دبلیو (ان)را به دست آورد.
سپس سیگنال معکوس زمان (- ان)از طریق
سیستم عبور می‌کند

تا خروجی معکوس زمان ان را به دست آورد.
تابع انتقال بین ایکس (ان)(ان)چیست؟
کلمه عامیانه “وزوز” نشان‌دهنده شکل موج قدرت است
که به دلیل ساختار مدار ضعیف، به سیگنال‌ها نفوذ می‌کند.
معمولا سیگنال ۶۰ سیگنال مورد نظر اضافه می‌شود.
چیزی که ما به دنبال آن هستیم،

فیلتر است که می‌تواند وزوز را حذف کند.
در این مشکل سیگنال و وزوز همراه نمونه‌گیری شده‌اند؛
ما می‌خواهیم را برای حذف طراحی کنیم.
۱. پیدا کردن ضریب فیلتر برای فیلتر طول – ۳ که می‌تواند
یک را از ورودی آن حذف کند.
۲. با فرض این که نرخ نمونه‌برداری تابعی است
که فرکانس آنالوگ با فرکانس آنالوگ همخوانی دارد؟
۳. یک روش کلی‌تر، طراحی یک فیلتر با داشتن پاسخ فرکانسی به است.
۴. ارزش مطلق یک است.

در این روش نه تنها می توان قانون اساسی را حذف کرد
بلکه تنها تعداد کمی از را حذف کرد.

نرخ نمونه‌برداری را انتخاب کنید
تا که در آن‌ها برابر صفر برابر با ۶۰ هرتز و عجیب آن از طریق پنجم است.
معادله تفاوت که این فیلتر را تعریف می‌کند

را پیدا کنید.

برقکار محدوده جنت آباد