نوشته‌ها

برقکار شمال تهران | 09382255672

برقکار شمال تهران

برقکار شمال تهران

برقکار شمال تهران

 

برقکار شمال تهران

انواع مسیرهای احتمالی عبور جریان از بدن انسان در زمان برق گرفتگی عبارتند از:
دست چپ پای راست
پای چپ به پای راست
دست چپ به هردوپا
از دودست به دوپا
از سر به دست چپ و پای چپ
دست چپ به دست راست
دست چپ به دست راست برقکار درشمال تهران
برق گرفتگی ممکن است به صورت شوک الکتریکی سطحی رخ دهد.
در این برق گرفتگی انسان به سمتی پرتاب می شود و از نقطه ی اتصال رها می شود.
در این شکل احتمال فوت فرد تا حدی پایین است ولی ممکن است
به سوختگی بدن وی،شکستگی استخوان و زخمی شدن او منجر شود.
(مواظب باشید)

برقکار محدوده شمال تهران
در شوک الکتریکی عمیق
فرد متاسفانه به محل اتصال می چسبد و نمی تواند خود را رها سازد.
دراین شک فوت انسان صددرصدی است.
در این هنگام خون بدن رقیق شده و اکسیژن بسیار کم می شود
که این شکل خود به خفتگی منجر می شود.

الکتریکی درشمال تهران
در برق گرفتگی مسیر عبور جریان از بدن فرد،
خود نیز در میزان برقگرفتگی تاثیر زیادی دارد.
ممکن است جریان از مغز یا قلب عبور نکند
اما باعث اختلالات مرکز عصبی وتنفسی فرد شود.
شرت برق گرفتگی به محل اتصال هم ربط دارد.

الکتریکی محدوده شمال تهران
بیشترین درصد جریان عبوری از قلب مربوط به دست راست به پاها می باشد.
مرگ در برق گرفتگی بخاطر تاثیرات داخلی الکتریسیته رخ می دهد.
اشخاصی که دائماً با جریان برق دست و پنجه نرم می کنند
باید موارد لازم برای مصون ماندن از خطر برق گرفتگی را رعایت نمایند.
هنگامی که دیده مشود فردی دچار این عارضه شده (برق گرفتگی)
اول کلی اصلی برق را قطع نمایید.
در این حالت فردی که دچار برق گرفتگی شده به حالت اغما فرو می رود.

الکتریکی شمال تهران